Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin je kvalitativním zhodnocením dřevin. Je základním materiálem, bez kterého nelze kvalitně provádět správu a údržbu zeleně. Je podkladem pro zpracování analýzy dendrologického potenciálu a ke stanovení plánu péče o dřeviny. Na základě plánu péče získá správce zeleně časové i finanční nároky na provádění koncepční a kvalitní údržby dřevin. Jedná se o materiál, u kterého je nutné počítat s jeho pravidelnou aktualizací.

Všechny dřeviny rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou (podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) chráněny před poškozováním a ničením. Podle § 8 uvedeného zákona je k jejich kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody a toto povolení lze vydat po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Právě inventarizace, případně ocenění, je podkladem, který je pro povolení kácení dřevin nezbytný. Hodnocení a ocenění dřevin se provádí podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Při inventarizaci se zjišťuje druh dřeviny, výška, výčetní tloušťka, průměr a nasazení koruny, zdravotní stav a vitalita. V některých případech se cena dřevin, nebo jejich porostů stanovuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném znění. Inventarizace a oceňování dřevin jsme zpracovávali pro záměry různého rozsahu – v prostoru budoucího staveniště různých objektů, liniových staveb apod.

V rámci inventarizace dřevin se u každé dřeviny hodnotí (dle požadované podrobnosti):

    » základní dendrometrické charakteristiky (průměr a obvod kmene, výška stromu, výška a průměr koruny)
    » sadovnická hodnota - komplexní hodnota zohledňující i estetickou a kompoziční funkci dané dřeviny
    » věkové stadium (fyziologické stáří)
    » fyziologická vitalita - charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity, hodnoceny jsou ukazatele života schopnosti
    » zdravotní stav - vyjadřuje stupeň mechanického oslabení a poškození jedince
    » provozní bezpečnost stromu - je souhrnný parametr, který hodnotí rozsah staticky významných symptomů a potenciál ohrožení daný stabilitou stromu vzhledem k charakteru lokality (tzv. cíl pádu)
    » perspektiva dřeviny - je posuzována podle vitality a zdravotního stavu dřeviny s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám
    » návrh opatření - kategorie navrhovaných zásahů (stromy ke kácení, stromy k ošetření, stromy ponechané bez zásahu) včetně podrobné technologie ošetření stromu
    » naléhavost opatření - etapizace zásahů
    » funkční a estetický význam dřevin (vyžadován podle §8 odst.1 Zákona 114/1992 Sb.) - vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí, které dřeviny v daných podmínkách a na daném stanovišti plní.


Konečnou cenovou nabídku na inventarizaci vámi zvolené plochy Vám sdělíme v rámci osobní schůzky.
Inventarizace dřevin pro instituce
Kontakt: Ing. Neckářová Jiřina      email: zahradniksikula@seznam.cz       telefon: 728 007 691